ញាំគ្រឿងសមុទ្រជាមួយម្នាស់​

Seafood with Pineapple Salad – $8.80+

Squids, prawns, pineapple, mint leaf, peanuts with Khmer dressing

បុកមាន់ជាមួយស្វាយខ្ចី

‘Bok Svay’ Chicken Salad – $7.90+

Free range Khmer chicken roasted with honey, pounded with roasted garlic, shallot, grilled fermented fish, green mango, served with banana heart, and mixed herbs salad

គ្រឿងសមុទ្របំពងម្ស៉ៅស្រួយ

Crispy Prawns and Calamari $10.00+

Prawns, calamari, tempura flour, kaffir lime leaf, lemongrass, basil and pepper lime sauce

ញាំសាច់គោបែបខ្មែរ

Beef Salad – $8.50+

Thinly sliced grilled local beef tenderloin with lemongrass, garlic, shallots, peanuts and herbs with Khmer dressing

បាយក្តាំងស្រួយជាមួយទឹកណាតាំង

Crispy Sticky Rice with ‘Natang’ Sauce   $9.50+

Shrimps, minced pork, coconut milk, peanuts,​crispy sticky rice, Frangipani and vegetables tempura

ណែមខ្មែរសាច់បីប្រភេទ

Fresh Spring Rolls  $8.50+

River shrimp, minced pork, chicken, pineapple, cucumber,​ rice noodle, local lettuce, chive leaf and Khmer herbs wrapped in rice paper and peanut dipping sauce

ឆៃយ៉បំពងសាច់បីប្រភេទ

Deep-fried Spring Rolls   $8.50+

Minced river shrimp, pork, chicken, taro, yam bean, carrot,​coconut milk, lemongrass, kaffir lime leaf and peanut dipping sauce

ស្លាបមាន់បំពងរ៉ូទី

Chicken Wing Rotis – $7.50+

Deep-fried chicken wings marinated with flour, lemongrass, kaffir lime leaf with sweet-sour chili sauce dressing

ញាំផ្លែម្កាក់ជាមួយត្រីតាអោន

M’kak Fruit Salad with Sheafish – $8.80+

Ambarella (Spondias), sheafish, shrimp, red tomato, cucumber, shallot, garlic, saw leaf, mints, peanuts, dried shrimp, with Khmer dressing

ញាំស្តៅជាមួយត្រីអាំង

Neem Salad with Grilled Fish – $8.80+

Neem leaf and flower, grilled fish, pork belly, cucumber, red tomato, vermicelli, shrimp, garlic, shallot, peanut,​ mints, basil with Khmer dressing (neem leaf and flower have bitter taste, but good for health)

ញាំសាច់មាន់ត្រយ៉ូងចេក

Chicken and Banana Blossom Salad $8.50+

Poached chicken legs, banana blossom, onion, Snor flower,​ deep-fried shallots, peanuts, coconut milk, mixed herbs

បុកមាន់អង្ក្រង

Pounded Chicken Breast with Red Tree Ants $8.50+

Chicken breast, red tree ants, galangal, garlic, shallots, dried shrimp, herbs, peanuts and vegetables crudités

ឆាខាត់ណាជាមួយប្រេងខ្យង

Stir-fried Green Kale – $7.50+

Stir-fried green kale with oyster sauce and sesame oil

ឆាបន្លែគ្រប់មុខ

Stir-fried Mixed Vegetables – $7.50+

Bok choy, green kale, pineapple, onion, red and green capsicum, roasted tomato relish, spring onion, black mushroom, baby corn with oyster sauce

ឆាគ្រឿងសមុទ្រជាមួយម្រេចខ្ចី

Seafood with Kampot Pepper – $11.50+

Stir-fried Sihanoukville prawns and calamari with green Kampot pepper, garlic, onion and Chinese celery

ឆាគ្រឿងជាមួយ កង្កែប / ត្រី / សាច់គោ

Char Khroeung – $9.50+

Your choice of frog legs, river fish or beef, stir-fried with Khmer spices: (lemongrass, turmeric, kaffir lime leaf, galangal, garlic), peanut, hot basil and spring onion

ឆាខ្ញីសាច់មាន

Stir-fried Chicken with Ginger – $8.70+

Stir-fried free range Khmer chicken, thinly sliced ginger, onion, scallions, fish sauce, oyster sauce and long chili

ឆាមាន់គល់ស្លឹកគ្រៃ

Stir-fried Chicken with Lemongrass – $8.70+

Stir-fried free-range Khmer chicken with lemongrass, hot basil, onion, red bell pepper, oyster sauce, garlic and fish sauce

ត្រីរ៉ស់ចំហុយក្រូចឆ្មារ

Tonle Sap Steamed Fish – $12.60+

River fish fillet, garlic, shallot, basil, spring onion, cashew nut and lime dressing

ត្រីចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវខ្ញី

Steamed Sea Bass – $15.00+

Roll Seabass with carrot, spring onion, Enoki mushroom, ginger soy sauce and black mushroom.

ពោះតាន់ ម៉ាំឆៅ

Poh Tan Mamm Chao – $13.80+

Poh tan, mamm chao, crispy pork belly, cucumber,​carrot, green tomato, long bean, Saw leaf, fish mint,​basil, cabbage and water parsley

ប្រហុកខ្ទិះ

Prahok Ktish  $10.50+
A Khmer delicacy of fermented fish, minced pork and thinly sliced river fish braised in coconut cream with wild eggplant and sautéed mixed vegetables

ឆាប្រហុកគ្រឿងជាមួយសាច់ជ្រូក

Pork Delicacy  $10.50+
Minced pork, Khmer fermented fish, coconut cream, tamarind, sour Krasang fruit, kaffir lime leaf, galangal, Khmer spices and sautéed mixed vegetables

ពងទាចៀនត្រីប្រម៉ា

Pan-fried Eggs with Promar Fish – $10.50+

Promar fish, eggs, minced pork, cucumber, long eggplant,​round eggplant, green mango, long bean, cabbage, spring onion, green tomato, winged bean and lime wedge

ត្រីទន្លេជ្រក់ប៉េងប៉ោះនិងស្វាយខ្ចី

River Fish Fillet – $10.50+

Deep-fried river fish fillet, with green mango and tomato pickles

អាម៉ុកត្រីអណ្តែង

Fish Amok   $10.50+
Traditional Khmer Amok paste with coconut cream,​ river catfish and green “noni” leaf

ត្រប់ដុតឆ្អឹងជំនីជ្រូកចៀន

Eggplant with Pork Rib – $10.50+

Deep-fried pork ribs, with grilled eggplant and soy sauce

ការីខៀវគ្រឿងសមុទ្រ

Green Seafood Curry – $11.90+

Prawns, squid, eggplant, long bean, sweet potato, pineapple, curry paste in coconut milk

សាច់គោហ្វេទ្បេតាមបែបខ្មែរ

Beef Fillet – $16.00+

Pan-fried Khmer style marinated local free-range beef tenderloin with pepper lime sauce and Prahok sauce

ឡុកឡាក់សាច់គោ

Beef Lok Lak – $11.50+

Local free-range beef tenderloin, marinated in oyster sauce, garlic, black pepper with pepper lime sauce, tomato, onion and lectuce

មាន់ដុតទឹកឃ្មុំ

Roasted Khmer Chicken – $14.50+

Free-range Khmer chicken roasted with honey, rice brandy, lemongrass, jackfruit, spinach, morning glory with sweet chili sauce, lime and black pepper sauce

ងុាំង៉ូវសាច់មាន់

Chicken Sour Soup – $9.50+

Free-range Khmer chicken, preserved lemon, straw mushroom and mixed herbs

កង្កែបបោបគ្រឿង

Grilled Stuffed Frog – $10.50+

Frogs stuffed with minced pork, Khmer spices, vermicelli, peanuts with pepper lime sauce and roasted tomato relish

សាច់គោទ្រនួច

Beef Skewers – $10.50+

Pan-fried Khmer style marinated local free-range beef tenderloin and pork belly, roasted tomato relish and green papaya pickles

សម្លរកកូរ

Korko Soup – $9.50+

Your choice of frog legs, chicken, fish or pork ribs with bacon, green vegetables, coconut cream and toasted jasmine rice powder

សម្លរម្ជូរព្រៃ​

Khmer Jungle Sour Soup – $9.80+

Your choice of free-range chicken, pork ribs or fish with morning glory, sour leaf, curry paste in coconut cream

ឆាក្រសាំងទាប

Stir-fried Shiny Bush  $5.80+
Stir-fried shiny bush with garlic seasoning and lemon

ឆាត្រប់

Stir-fried Eggplant  $5.80+
Stir-fried eggplant with Hoisin-oyster sauce, with garlic​ and sesame oil

ឆាផ្ទី

Stir-fried Spinach  $5.80+
Stir-fried spinach with garlic, black pepper sauce and lemon

ឆាត្រកួន

Stir-fried Morning Glory  $5.80+
Stir-fried morning glory with oyster sauce and sweet chili sauce

ណែមបន្លែបួស

Fresh Vegetable Spring Rolls  $6.90+
Lettuce, cucumber, mint, chive, mushroom, carrot, pineapple​ and basil wrapped in rice paper with peanut dipping soy sauce

ឆៃយ៉បន្លែបួស

Deep-fried Vegetable Spring Rolls  $6.90+
Mushroom, vermicelli, taro, carrot, yam bean wrapped in spring roll pastry with peanut dipping soy sauce

ញាំក្រូចថ្លុងជាមួយផ្ទី​​​​​​

Pomelo and Spinach Salad – $6.90+

Pomelo, long bean, abalone mushroom, lotus root, peanuts, mint, lemon basil, toasted coconut, deep-fried shallots and bean sprout, spinach with Khmer dressing

ញាំត្រប់ជាមួយទឹកជ្រលក់ល្ងស

Eggplant Salad with Sesame Dressing​​​ – $6.90+

Grilled eggplant, cression, cucumber, deep-fried shallots, tomato, bean sprout, vermicelli, peanuts with sesame dressing

សម្លរការីបន្លែ

Green Vegetable Curry – $6.90+

Long bean, eggplant, pineapple, sweet potato, basil, Khmer Khroeung and coconut cream

ឆាត្រប់ជាមួយតៅហ៊ូ

Eggplant and Tofu​    $7.90+
Eggplant and tofu stir-fried with soy sauce, Hoisin sauce,​ sesame oil and garlic

បាយឆាបន្លែ

Vegetable Fried Rice $6.90+

Fried jasmine rice with vegetable, egg, garlic,

spring onion and soy sauce

ឆាផ្សិតខ្ទឹមស

Garlic Mushrooms with Black Pepper – $7.90+

Straw and abalone mushrooms stir- fried with soy sauce, garlic, black pepper and spring onion

បាយស

Steam Rice ​ $0.40 

ការ៉េម

Selection of Ice Creams and Sorbets   $2.50+
Ice Cream: vanilla and chocolate ice cream Sorbets: Coconut, strawberry, passion, and lime

បាយដំណើបស្វាយទុំ​

Mango Sticky Rice  $6.50+
Mango, sticky rice, roasted yellow bean, longan, jackfruit,​ shredded young coconut with coconut-taro cream sauce

នំពពារ

Nom Po Pea​   $6.50+

Sweet Po Pea Cambodian style wrapped with shredded young coconut,​ sesame seed, crispy sugar, with coconut sorbet

នំចេកអាំង

Nhom Chek Ang​   $6.50+
Sticky rice, ripe banana, yellow bean and coconut wrapped in a banana leaf with coconut sorbet

ចេកខ្ទិះជាមួយការ៉េមវ៉ាន់នីឡា

Chek-Ktish   $6.50+
A delicious Khmer dessert, ripe banana, roasted yellow bean, sago and sesame seed with vanilla ice cream

នំក្រម៉ៅថន ការ៉េមដូង​​

Khmer Delicacy $6.50+
Ripe banana wrapped in sticky rice ball, shredded young coconut, cashew nuts with coconut sorbet

នំលម្អងចេក

Nhom Lom Orng Chek $6.50+
Grounded sticky rice, palm sugar, shredded young coconut with vanilla ice cream

នំចេកបុក​

Nhom Chek​​​ Bok $6.50+
Perhaps the most widely loved and traditional of all, mashed banana, grounded sticky rice, coconut milk and white sesame seed with coconut sorbet

ចេកអាំង

Grilled Banana​   $5.00+

Grilled banana Cambodian style

served with spring onion coconut cream sauce

1win onlayn kazinoda yeni oyunçulara şamil edilən bir bəxşiş proqramı mal. mobil versiya Onlar spam, yalan elan, süni xidmətləri filtrləyir. 1win "Başlat" düyməsini basın və Joe hündürlük qazanmağa başlayacaq. edə bilərlər Oyunçular mərc edərkən əmsalların necə artdığını üçün bilirlər. mfi investments
Scroll to Top